Cijene u travnju više 3,9 posto nego prije godinu dana

Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u travnju 2009. u odnosu na ožujak 2009. u prosjeku su više za 0,8 posto dok su u odnosu na travanj 2008., tj. na godišnjoj razini više za 3,9 posto, a u godišnjem prosjeku više su za 5,4 posto - podaci su koje je objavio Državni zavod za statistiku.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u travnju 2009. u odnosu na ožujak 2009., najviše su porasle cijene alkoholnih pića i duhana (za 9,1 posto) (više cijene cigareta), cijene odjeće i obuće (za 4,0 posto), cijene prometa (za 1,1 posto) ( više cijene goriva), cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja (za 0,5 posto) te cijene zdravstva (za 0,5 posto). Cijene ostalih dobara i usluga u travnju 2009. u odnosu na ožujak više su za 0,3 posto, a cijene obrazovanja i ugostiteljskih usluga po svakoj skupini više su za 0,1 posto. Porast indeksa potrošačkih cijena u travnju 2009. u odnosu na ožujak 2009. ublažile su cijene prehrane i bezalkoholnih pića koje su u prosjeku niže za 0,5 posto, cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva  te cijene rekreacije i kulture koje su po svakoj skupini niže za 0,4 posto.

Istodobno su cijene komunikacija u travnju 2009. u odnosu na ožujak 2009. u prosjeku ostale na razini cijena iz ožujka.

Najveći doprinos povećanju indeksa potrošačkih cijena u travnju 2009. u odnosu na ožujak 2009. imale su cijene alkoholnih pića i duhana ( za 0,50 posto), odjeće i obuće (za 0,32 posto) te cijene prometa (za 0,12 posto), a najveći doprinos smanjenju imale su cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za -0,16 posto) te cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (za -0,06 posto).

U okviru indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u travnju 2009. u odnosu na ožujak 2009. u prosjeku su više za 1,0 posto, a cijene usluga niže su za 0,2 posto.

Promatrano po podindeksima, u travnju 2009. u odnosu na ožujak 2009., najviše se povećao indeks prerađenih prehrambenih proizvoda (za 2,3 posto), slijedi indeks ukupno bez energije i prehrane (za 1,4 posto), indeks industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije (za 1,3 posto), indeks ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda i indeks dobara bez električne energije i vode (svaki za 1,2 posto). Indeks dobara bez električne energije te indeks dobara bez prehrane, pića i duhana u travnju su porasli svaki za 1,1 posto, a indeks ukupno bez energije porastao je za 0,8%. Indeks ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana i indeks energije viši su svaki za 0,6% dok je indeks neprerađenih prehrambenih proizvoda niži za 1,0 posto.